Declaratii de avere si interese

Membri Consiliu de Administrație

Gheorghe Meteleauca

Membru C.A.

definitiv – data incetare mandat 11.04.2027

Emilia
Pascu

membru C.A.

provizoriu - data incetare mandat 02.01.2024

Silviu Viorel Andrei

Membru C.A

provizoriu - data incetare mandat 02.01.2024

Laurentiu Adrian Feodorov

Presedinte C.A.

provizoriu - data incetare mandat 02.01.2024

POST VACANT

Membru C.A.

Casa Unirea

POST VACANT

Director Economic

Inchide